Tjänster

Vi är specialiserade på tvister/rättprocesser vid bränder och har gedigen erfarenhet av vittna domstol. Utredningar från vår personal har gjorts åt bland annat räddningstjänster, kommuner, försäkringsbolag, privata företag, advokater och statliga myndigheter. Vi har dessutom ett väletablerat kontaktnät inom räddningstjänsten,  kriminaltekniker och utredare inom polisen.

Brandutredning

Inom brandutredning erbjuder vi följande tjänster som antingen kan göras var för sig eller som en helhet:

  • Utredning av brandorsak
  • Utredning av brandens förlopp
  • Utredning av insatsens genomförande

Brandorsak

Efter en brand finns det ofta ett intresse av varför det börjat brinna, om det kan förebyggas samt om någon kan hållas som ansvarig för branden. Vi utför brandutredningar efter bränder och har lång erfarenhet av detta. Vi ett stort kontaktnät för detta runt om i Sverige och i övriga världen. Vi är specialister på el i samband med bränder och denna kunskap kan användas för att fastställa eller utesluta elektricitet som brandorsak samt fastställa var branden börjat.

Brandens förlopp

Vi har erfarenhet av att utreda en brands förlopp vid bränder för att på sätt utvärdera hur det byggnadstekniska brandskyddet fungerat under branden.

Insatsens genomförande

Efter en brand kan det finnas behov av att genomföra en undersökning av hur insatsen genomförts. Vi har stor erfarenhet av utredningar och räddningsinsatser och utför denna typ av utredningar.

Sakkunnigutlåtande/spridningsutlåtande

Vi har lång erfarenhet och även utbildning i att skriva sakkunnigutlåtande (spridningsutlåtande) vid bränder för vad som skulle kunna hänt om branden i inte släckts.  Detta innebär att bedöma spridningsrisken vilket av ser risken för brand och röksspridning samt för människors liv och hälsa om branden inte släckts.  Vi utgår från den mall som finns upprättad av Nationellt forensiskt centrum (NFC)